Privacy Verklaring

Kind OK, gevestigd aan de Bergsingel 105 a, 3037 GB Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.kindok.nl  info@kindok.nl
Bergsingel 105 a
3037 GB Rotterdam
Tel:   0621604485

Irene Volbeda is de functionaris gegevensbescherming van Kind OK. Zij is te bereiken via info@kindok.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

KindOK verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Adresgegevens- Telefoonnummer – E-mailadres – geboortedatum.
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door  correspondentie of via de  telefoon

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kind OK verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KindOk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 1 jaar voor persoonsgegevens, dat wil zeggen personalia en (e-mail + post) adres en telefoonnummer.
Voor alle verzonden facturen die worden verstuurd vanuit KindOk geldt een bewaartermijn van 7 jaar, verplicht vanwege de fiscale bewaarplicht. Dossiers met daarin de verslagen van de therapiesessies worden, geanonimiseerd middels initialen, bewaard in een afgesloten kast gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn van 15 jaar.  Bij calamiteiten wordt de zorg voor het bewaren/vernietigen van de dossiers overgenomen door : mevr N. Mulder.
 Pastoor Verburgweg 1, 2651 KW Berkel en Rodenrijs.

Mails en andere documentatie over de voortgang deelnemers aan de training worden zes weken na het beëindigen van de training vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

KindOK verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven, personen of instanties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KindOK blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KindOK en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kindok.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. KindOK wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KindOK neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kindok.nl

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van KindOK zijn verbonden. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

KindOK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.